Громадська рада

16.06.2017………………………………………………………………………………………………………………………

Міні – гранти серед громадських організацій

08.12.2016……………………………………………………………………………………………………………………..

відбулося засідання громадської ради при райдержадміністрації. У засіданні взяв участь заступник голови райдержадміністрації Петро Коренюк. Під час зустрічі представники влади та громадськості обговорили перспективи соціально-економічного розвитку району на наступний рік.

– Співпраця між владою та громадськістю – це один із ключових принципів успішного розвитку не лише окремо взятих районів, але і держави вцілому. – зазначив Петро Коренюк.

………………………………………………………………………………………………………………….

Розпорядження про новий склад Громадської ради при райдержадміністрації

04.11.2016……………………………………………………………………………………………

До уваги учасників установчих зборів!

                                                                                ПОВІДОМЛЕННЯ

      Ініціативної групи про проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації.  Установчі збори  відбудуться   08.11.2016 о 14.00  (вівторок)   в залі засідань адмінприміщення райдержадміністрації за адресою: м.Черкаси, вул. В. Чорновола, 157.

 

06.10.2016…………………………………………………………………………………………….

До уваги !

 

                                                                            ПОВІДОМЛЕННЯ

      Ініціативної групи про проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації.  У звязку з відзначенням  свята – Дня захисника України  Установчі збори  переносяться з 14.10.2016 о 10.00  на 19.10. (середа) о 14.30 .

    Установчі збори відбудуться в залі засідань адмінприміщення райдержадміністрації за адресою: м.Черкаси, вул. В. Чорновола, 157.

 

 

 

16.08.2016……………………………………………………………………………

ЗРАЗКИ документів для реєстрації для участі в установчих зборах Громадської ради

Заява-ГО-зразок-

ЗГОДА на обробку персональних даних ГО зразок

Рішення-ГО-1

Інформація про діяльність ГО зразок

 

 

 

14.07.2016………………………………………………………………………………..

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. № 996

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при міністерстві, іншому центральному
органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній,
районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації

 1. Громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
 2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі цього Типового положення.

Положення про громадську раду погоджується з органом виконавчої влади, при якому вона утворена, та схвалюється на її засіданні.

 1. Основними завданнями громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена (далі — орган), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 1. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

 1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).
 2. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради — два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

 1. Для формування складу громадської ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

 1. Орган затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
 2. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадської ради відповідної заяви.

 1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

 1. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії органу.

 1. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю органу, який не є членом громадської ради.
 2. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 1. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органом.

Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

 1. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
 2. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.
 3. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

16.07.2016…………………………………………………………………………………….

 ПОВІДОМЛЕННЯ

 ініціативної групи про проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації.

     Розпорядженням Черкаської районної державної адміністрації від 13.07.2016  №198 утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації у такому складі:

Задвернюк Валентина  Дмитрівна      – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації (координатор)
Лугеря Сергій Олександрович               – член ГО « Об`єднання патріотичних сил» (за згодою)
Деркач Олег Анатолійович                 – голова ГО «Об’єднання патріотичних сил»

Хабло Іван Пантелеймонович            –     громадський активіст с. Білозір`я

 

Тимарський Олександр    Станіславович    –    громадський активіст с. Руська Поляна.

Для участі в установчих зборах  нового складу Громадської ради при райдержадміністрації просимо членів громадських організацій та громадських активістів звертатися з заявами до райдержадміністрації, каб.314, тел.64-12-71,  до начальника відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації Задвернюк Валентини Дмитрівни.

Установчі збори відбудуться 14.10.2016 о 10.00 в залі засідань адмінприміщення райдержадміністрації за адресою: м.Черкаси, вул. В. Чорновола, 157.

20.05.2016…………………….

Громадська рада — постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. Громадські ради утворюються на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 996.

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

__від 13липня 2016 р._________________ №___198_________________

 

 

Про ініціативну групу з підготовки

та проведення установчих зборів

для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації

 

 

Відповідно до пункту ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 4 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», п. 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 19.05.2014 №113 «Про ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при обласній державній адміністрації»:

 

 1. Утворити ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації (далі – Ініціативна група) за принципи праведності (порядності), патріотизму, професіоналізму та затвердити її склад, що додається.
 2. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації:

1) вжити заходів з організації та проведення установчих зборів ініціативної групи за участю інститутів громадського суспільства;

2)  оприлюднити на сайті районної державної адміністрації повідомлення ініціативної групи про її склад, дату, час, місце, порядок проведення й подання заяв для участі в установчих зборах, а також контакти відповідальної особи не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів.

 

 

 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Кузьменко Л. В. та відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

 

 

 

Заступник голови

державної адміністрації                                                               П. В. Коренюк

 

Завдання

Основними завданнями громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
 • сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Функції

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена (далі — орган), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
 • готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
 • подає органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
 • проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
 • здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидії корупції;
 • інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;
 • збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;
 • готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Права

Громадська рада має право:

 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
 • залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
 • організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
 • отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
 • отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

18.11.2015___________________________________________________________

Форум підтримки громадських ініціатив “Гарантуємо зміни”

Втілити власні ідеї активним та талановитим черкащанкам незабаром стане простіше.24 листопада з 9.00 до 15.00 у малій сесійній залі Черкаської облдержадміністраціївперше відбудеться Форум громадських ініціатив «ГРАНТуємо зміни», основне завдання якого – допомогти молоді знайти міжнародних чи вітчизняних донорівдля реалізації власнихпроектів. Проведення форуму стало можливим завдяки співпраці громадських організацій Черкащини та Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, – повідомляється на сайті Черкаської ОДА.

Запрошення-для-НУО_Форум

30.06.2015__________________________________________________________

Цікава пропозиція: конкурс міні-грантів для громадських об’єднань

ГО «Територія успіху» оголошує Конкурс проектних пропозицій на отримання гранту для підтримки впровадження демократичних змін на місцевому рівні у Кіровоградській та Черкаській областях. Конкурс проводиться в межах проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» за фінансової підтримки Європейської Комісії в Україні. Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО Центр «Жіночі перспективи» м. Львів.

Мета конкурсу підтримати ініціативи місцевих ОГС та новостворених ініціативних груп, зокрема тих, що знаходяться у сільських та віддалених місцевостях, з метою забезпечення їхньої активної участі у демократичних змінах в Україні. Детальну інформацію ви знайдете тут.

07.08.2014__________________________________________________

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

6 серпня 2014 року № 200

Про забезпечення участі громадськості

у формуванні та реалізації державної політики

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України   «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», протоколу №1 установчих зборів представників інститутів громадського суспільства від 5 серпня 2014 року:

1. Затвердити новий склад Громадської ради при Черкаській районній державній адміністрації на 2014-2016 роки (далі – Громадська рада) (додається).

2. Встановити, що Громадська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Громадську раду.

3. Відділу з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації сприяти висвітленню діяльності Громадської ради у засобах масової інформації району.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника керівника апарату районної державної адміністрації згідно розподілу обов’язків та відділ з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

Голова державної адміністрації                                                  К.С. Омаргалієв

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження    райдержадміністрації

06.08.2014    № 200

С К Л А Д

Громадської ради при Черкаській районній державній адміністрації

1. БАБИЧ

Микола Володимирович

голова Черкаського районного осередку ВГО «Захист дітей війни»           (за згодою)
2. БОБУХ

Лідія Василівна

заступник голови Благодійного фонду «Обрій» обласного осередку Всеукраїнської громадської організації інвалідів Рух за рівні можливості» у Черкаській області (за згодою)
3. ВОЛИНЕЦЬ

Руслан Миколайович

член Благодійного фонду соціальної реабілітації інвалідів «Арта»         (за згодою)
4. КОВТУН

Володимир Сергійович

член Черкаської обласної організації «Воля XXI» (за згодою)
5. КЕРЕЙ

В’ячеслав Іванович

голова громадської організації «Черкаське регіональне антикорупційне бюро» (за згодою)
6. ОНОПРІЄНКО

Катерина Іванівна

член громадської організації «Народна рада Черкаського району» (за згодою)
7. ПРОЦІДИЛО

Олексій Федорович

голова Наглядової ради Черкаського обласного відділення «Всеукраїнського обєднання ветеранів» (за згодою)
8. РАФАЇЛОВ

Володимир Іванович

голова дитячої туристично-спортивної оздоровчої спілки «Мандрівка» (за згодою)
9. РЕКУН

Анатолій Іванович

виконавчий директор Черкаської обласної громадської організації «Ресурсний центр АНГО» (за згодою)
10. РОМАНОВ

Олексій Юрійович

заступник голови громадської організації «ГРОМАДСЬКИЙ БЛОКПОСТ» (за згодою)
11. ТИНЕНИК

Анатолій Дем’янович

голова релігійної громади «Родина» рідної Української національної віри (за згодою)
12. ХАБЛО

Микола Михайлович

член Черкаської регіональної громадської організації «Посольство сільських жінок»   (за згодою)
13. ШИШКО

Валентина Сергіївна

член Асоціації «Агенція сільського розвитку»   (за згодою)
14. ШУМІЛОВ

Едуард Вікторович

член Черкаської міської молодіжної громадської організації «Демократичні перетворення України» (за згодою)

Заступник керівника апарату

державної адміністрації                                                                                        Л.В. Кузьменко

До відома інститутів громадського суспільства

До бюлетеня по виборах членів громадської ради ініціативною групою включено 22 кандидатів (протокол № _3__ від 04 серпня_ 2014_ р.).

Під час установчих зборів __0_ осіб зняли свою кандидатуру. Таким чином, голосування відбулося по _22__ кандидатах.

Голосування відбулося без порушення визначеної процедури.

За підсумками підрахунку голосів встановлено такі результати:

№ п/п ПІБ кандидата Повна назва ІГС, що висунув кандидата Кількість голосів
1 Бабич Микола Володимирович Черкаський районний осередок ВГО «Захист дітей війни»

18

2. Бобух  Лідія Василівна Благодійний фонд «Обрій» обласного осередку Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» у Черкаській області 12
3 Бортнік Віталій Георгійович Громадська організація «Чистий світ Черкащини»

13

4 Волинець Руслан Миколайович Благодійний фонд соціальної реабілітації інвалідів «Арта»

13

5 Деркач Олег Анатолійович Громадська організація «Об’єднання патріотичних сил В Черкаській області»

8

6 Ковтун Володимир Сергійович Черкаська обласна організація «Воля XXI»

11

7 Керей В’ячеслав Іванович Громадська організація «Черкаське регіональне антикорупційне бюро»

12

8 Коренюк Петро Володимирович Черкаська міжрайонна громадська організація Українського товариства мисливців та рибалок

11

9 Коротких Віктор Миколайович Черкаська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану Воїнів-інтернаціоналістів

1

10 Кулик Сергій Валерійович ГО «Білий молот»

6

11 Ладан Микола Іванович Черкаський районний комітет багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей інвалідів

6

12 Онопрієнко Катерина Іванівна Громадська організація «народна Рада Черкаського району”

17

13 Процідило Олексій Федорович Всеукраїнське обєднання ветеранів

16

14 Рафаїлов Володимир Іванович Дитяча туристично-спортивна оздоровча спілка «Мандрівка»

19

15 Рекун Анатолій Іванович Черкаська обласна громадська організація «Ресурсний центр АНГО»

18

16 Романов Олексій Юрійович ГО «ГРОМАДСЬКИЙ БЛОКПОСТ»

16

17 Сафроненко Володимир Адольфович Черкаська районна організація організації ветеранів України

1

18 Тиненик Анатолій Демянович Релігійна громада «Родина» рідної Української національної віри

12

19 Тиненик Тарас Анатолійович Черкаська обласна організація спортивного туризму

4

20 Хабло Микола Михайлович Черкаська Регіональна громадська організація «Посольство сільських жінок»

13

21 Шишко Валентина Сергіївна Асоціація «Агенція сільського розвитку»

14

22 Шумілов Едуард Вікторович Черкаська міська молодіжна громадська організація «Демократичні перетворення України»

13

 

Вважати обраною на 2014 2016 роки громадську раду при  Черкаській районній державній адміністрації  у складі:

№ п/п ПІБ кандидата Повна назва ІГС, що висунув кандидата
1 Бабич Микола Володимирович Черкаський районний осередок ВГО «Захист дітей війни»
2 Бобух  Лідія Василівна Благодійний фонд «Обрій» обласного осередку Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» у Черкаській області
3 Бортнік Віталій Георгійович Громадська організація «Чистий світ Черкащини»
4 Волинець Руслан Миколайович Благодійний фонд соціальної реабілітації інвалідів «Арта»
5 Ковтун Володимир Сергійович Черкаська обласна організація «Воля XXI»
6 Керей В’ячеслав Іванович Громадська організація «Черкаське регіональне антикорупційне бюро»
7 Коренюк Петро Володимирович Черкаська міжрайонна громадська організація Українського товариства мисливців та рибалок
8 Онопрієнко Катерина Іванівна Громадська організація «народна Рада Черкаського району”
9 Процідило Олексій Федорович Всеукраїнське обєднання ветеранів
10 Рафаїлов Володимир Іванович Дитяча туристично-спортивна оздоровча спілка «Мандрівка»
11 Рекун Анатолій Іванович Черкаська обласна громадська організація «Ресурсний центр АНГО»
12 Романов Олексій Юрійович ГО «ГРОМАДСЬКИЙ БЛОКПОСТ»
13 Тиненик Анатолій Демянович Релігійна громада «Родина» рідної Української національної віри
14 Хабло Микола Михайлович Черкаська Регіональна громадська організація «Посольство сільських жінок»
15 Шишко Валентина Сергіївна Асоціація «Агенція сільського розвитку»
16 Шумілов Едуард Вікторович Черкаська міська молодіжна громадська організація «Демократичні перетворення України»

29.07.2014___________________________________________________

П Р О Т О К О Л №2

засідання ініціативної групи при районній державній адміністрації щодо розгляду поданих заяв, документів на розгляд ініціативної групи для участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при Черкаській районній державній адміністрації

28 липня 2014 року.

м. Черкаси                                                                                          28 липня 2014 року

Головував: Івченко Ю.І. – координатор, член ініціативної групи.

Присутні: члени ініціативної групи

1. Івченко Ю.І.

2. Бортнік В.Г.

3. Рафаїлов В.І.

4. Бабич М.В.

5. Онопрієнко К.І.

6. Керей В.І.

Слухали:  1.  Про продовження терміну прийняття заяв громадських організацій  щодо участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради.

Рафаїлов В.І. – зазначив, що в зв’язку з тим, що подано незначну кількість заяв на участь громадських організацій в установчих зборах, запропоновано продовжити термін прийняття заяв до 1 серпня 2014 року.

Слухали: Керей В.І  – зазначив, що пропозиція слушна її варто підтримати, для залучення більш широкого кола представників інститутів громадського суспільства.

Вирішили: Продовжити термін прийняття заяв до 1 серпня 2014 року. Що дасть можливість з формувати повноцінний склад громадської ради та забезпечити роботу комісій ради.

Голосували :

за – «одноголосно»

Підписи членів ініціативної групи:

Івченко Ю.І.                                                         Бабич М.В.

Онопрієнко К.І.                                                   Керей В.І.

Бортнік В.Г.                                                          Рафаїлов В.І.

24.07.2014___________________________________________________

До відома інститутів громадського суспільства Черкаського району.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» ініціативна група при Черкаській районній державній адміністрації повідомляє, що установчі збори з формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації відбудуться 5 серпня 2014 року об 11.00 год. в залі засідань Черкаської районної ради, за адресою: вул. Вячеслава Чорновола,157, II поверх , актова зала.

Довідково: Надаємо реєстр поданих заяв від інститутів громадського суспільства станом на 21.07.2014 року.

№ п/п ПІБ кандидата Повна назва ІГС, що висунув кандидата Кількість голосів
1 Коротких Віктор Миколайович Черкаська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану Воїнів-інтернаціоналістів
2 Бабич Микола Володимирович Черкаський районний осередок ВГО «захист дітей війни»
3 Шишко Валентина Сергіївна Асоціація «Агенція сільського розвитку»
4 Сафроненко Володимир Адольфович Черкаська районна організація організації ветеранів України
5 Ладан Микола Іванович Черкаський районний комітет багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей інвалідів
6 Хабло Микола Михайлович Черкаська Регіональна громадська організація «Посольство сільських жінок»
7 Шумілов Едуард Вікторович Черкаська міська молодіжна громадська організація «Демократичні перетворення України»
8 Волинець Руслан Миколайович Благодійний фонд соціальної реабілітації інвалідів «Арта»
9 Онопрієнко Катерина Іванівна Громадська організація «народна Рада Черкаського району”
10 Ковтун Володимир Сергійович Черкаська обласна організація «Воля XXI»
11 Бортнік Віталій Георгійович Громадська організація «Чистий світ Черкащини»
12 Рафаїлов Володимир Іванович Дитяча туристично-спортивна оздоровча спілка «Мандрівка»
13 Тиненика Анатолій Демянович Релігійна громада «Родина» рідної Української національної віри
14 Бобух  Лідія Василівна Благодійний фонд «Обрій» обласного осередку Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» у Черкаській області
15 Коренюк Петро Володимирович Черкаська міжрайонна громадська організація Українського товариства мисливців та рибалок

02.07.2014___________________________________________________

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

02 липня 2014 року № 163

Про ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.4 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»,                пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у          м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 19.05.2014 №113 «Про ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при обласній державній адміністрації»:

1. Утворити ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації (далі – Ініціативна група) за принципами праведності (порядності), патріотизму, професіоналізму та затвердити її склад, що додається.

2. Відділу регіональної та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації:

1). Вжити заходів з організації та проведення установчих зборів ініціативної групи за участю інститутів громадського суспільства;

2).  Не пізніше ніж за 30 календарних днів до  проведення установчих зборів оприлюднити на сайті районної державної адміністрації повідомлення ініціативної групи про її склад, дату, час, місце, порядок проведення й подання заяв для участі в установчих зборах, а також контакти відповідальної особи.

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника керівника апарату районної державної адміністрації Кузьменко Любов Володимирівну та відділ регіональної та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації.

Голова державної адміністрації                                                                                                                                                                        К.С.Омаргалієв

Додаток 1

до розпорядження

районної державної адміністрації

Склад

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів

для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації

 

 

Івченко

Юрій Іванович

начальник відділу регіональної та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, координатор
Онопрієнко

Катерина Іванівна

депутат районної ради, член партії «Батьківщина» ( за згодою)
Рафаїлов

Володимир Іванович

голова громадської організації  «Мандрівка» (за згодою)
Бортнік

Віталій Георгійович

голова громадської організації «Чистий світ Черкащини», ( за згодою)

 

Шумілов

Едуард  Вікторович

член Черкаської міської молодіжної громадської організації «Демократичне перетворення України»                м. Черкаси, член партії   «Удар»         ( за згодою)
Бабич

Микола Володимирович

районний осередок Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни» м. Черкаси  ( за згодою)

 

Керей

Вячеслав Іванович

громадська організація Черкаське регіональне антикорупційне бюро      ( за згодою)

 

Заступник керівника апарату

державної адміністрації                                                        Л.В. Кузьменко

Leave a Reply