Розподіл обов’язків між керівництвом РДА

Розподіл обов’язків

між головою, першим заступником та заступником

голови, керівником апарату

районної державної адміністрації

І. Голова районної державної адміністрації

1) Голова районної державної адміністрації очолює районну державну адміністрацію та здійснює керівництво її діяльністю відповідно до повноважень, визначених статтею 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, спрямовує її на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

2) Голова районної державної адміністрації спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі.

Згідно з вимогами чинного законодавства здійснює прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

Голова районної державної адміністрації в межах повноважень, визначених законодавством:

3) Вирішує питання щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, соціально-економічного розвитку території, бюджету, фінансів та обліку, управління переданим районній державній адміністрації майном, приватизації та підприємництва, промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та неповнолітніх, використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; зовнішньоекономічної діяльності, цивільного захисту та мобілізаційної підготовки, соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати, а також інших питань, віднесених до компетенції районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції до проектів державних програм соціального та економічного розвитку області, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей економіки, їх фінансово-економічного забезпечення.

Подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб.

Координує проведення в районі реформування за напрямками, які ініціюються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною державною адміністрацією та районною державною адміністрацією:

адміністративно-територіальна реформа;

реформування місцевого самоврядування, в економічній та соціально-гуманітарній сферах та з інших питань.

Очолює районну дорадчу раду з питань соціально-економічного розвитку території при районній державній адміністрації.

Інформує громадськість, звітує перед обласною державною адміністрацією про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі.

Представляє районну державну адміністрацію у взаємовідносинах з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями і громадянами в Україні та за її межами.

Звертається до суду щодо скасування актів органів місцевого самоврядування, що суперечать Конституції України, законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів центральної виконавчої влади.

За наявністю підстав, в порядку, встановленому чинним законодавством, порушує питання перед керівниками територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області про притягнення до дисциплінарної відповідальності та вмотивованими питаннями про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів, що працюють на території району.

Укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.

Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Призначає на посади, звільняє з посад у встановленому законодавством порядку першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників, працівників апарату районної державної адміністрації.

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Очолює колегію районної державної адміністрації та інші консультативно-дорадчі органи, що створені в районній державній адміністрації.

Спрямовує, координує та контролює діяльність:

4) Фінансового управління районної державної адміністрації.

5) Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

6) Загального відділу апарату районної державної адміністрації.

7) Юридичного відділу апарату районної державної адміністрації.

8) Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

9) Відділу інформаційної та регіональної політики апарату районної державної адміністрації.

10) Відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації.

11) Сектору контролю апарату районної державної адміністрації.

12) Сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

Координує та контролює (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації) діяльність, сприяє у виконанні покладених завдань:

13) Районного відділу управління МВС України в Черкаській області.

14) Державної податкової інспекції у Черкаському районі Головного управління Міндоходів у Черкаській області.

15) Управління Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області.

16) Черкаського об’єднаного міського військового комісаріату.

17) Черкаської об’єднаної державної фінансової інспекції Держфінінспекції в Черкаській області.

18) Черкаського районного управління юстиції Черкаської області.

Взаємодіє з:

19) Районною радою.

20) Прокуратурою району.

21) Черкаським районним судом.

ІІ. Загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації.

1) Перший заступник, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації забезпечують виконання покладених на них завдань

відповідно до розподілу функціональних обов’язків та у межах повноважень, визначених законодавством, зокрема:

2) Здійснюють підготовку та реалізацію заходів щодо виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

3) Забезпечують підготовку проектів планів економічного і
соціального розвитку району, відповідних галузей і сфер діяльності та здійснюють комплекс організаційних заходів щодо їх реалізації.

4) Здійснюють контроль за станом економічного та соціального
розвитку району у відповідних галузях та сферах діяльності шляхом збору, узагальнення, аналізу і оцінки інформації, поданої структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, а також за результатами комплексних та галузевих перевірок.

5) Спрямовують і контролюють відповідно до чинного
законодавства роб
оту структурних підрозділів райдержадміністрації.

6) Очолюють координаційні, консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи райдержадміністрації, організовують їх роботу.

7) Беруть участь в установленому порядку у роботі органів, що утворюються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, а також у засіданнях колегій районної державної адміністрації, структурних підрозділів, сесій та засідань виконавчих комітетів сільських, селищної рад.

8) Забезпечують взаємодію районної державної адміністрації з районною радою.

9) Взаємодіють з об’єднаннями громадян, сприяють виконанню їх статутних завдань.

10) Забезпечують підготовку, розглядають, візують чи повертають на доопрацювання підготовлені структурними підрозділами районної державної адміністрації проекти розпоряджень районної державної адміністрації, вживають заходів для остаточного врегулювання розбіжностей між суб’єктами погодження, здійснюють контроль за виконанням та законністю розпоряджень районної державної адміністрації, виконанням доручень голови районної державної адміністрації і власних доручень.

11) Забезпечують підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації, сесіях районної ради, а також проектів клопотань перед Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади з питань, що віднесені до їх відання.

12) Забезпечують розгляд і вирішення питань, що порушуються районної радою, структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади та державними органами, підприємствами, установами і організаціями, а також громадянами, повертають адресатам листи, документи, звернення, внесені з порушенням установленого порядку.

13) Вносять пропозиції голові районної державної адміністрації щодо вирішення в установленому порядку питань призначення керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади в районі, притягнення їх до відповідальності.

14) Погоджують у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

15) Згідно з вимогами чинного законодавства здійснюють прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень, відповідно до функціональних обов’язків.

16) Виконують інші обов’язки, покладені на них головою райдержадміністрації.

17) Здійснюючи свої повноваження, перший заступник, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації дають письмові вказівки керівникам апарату та структурним підрозділам районної державної адміністрації, іншим віднесеним до сфери управління районної державної адмінітсрації органів, установ та організацій, що оформляються як доручення і є обов’язковими для виконання.

18) Перший заступник, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації представляють районну державну адміністрацію в державних органах, ведуть переговори, беруть участь у заходах, що проводяться в районі.

ІІІ. Перший заступник голови районної державної адміністрації

1) Перший заступник голови районної державної адміністрації у разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує функції і повноваження голови районної державної адміністрації.

2) Перший заступник голови районної державної адміністрації, в межах повноважень, визначених законодавством організовує та контролює роботу щодо здійснення повноважень районної державної адміністрації в галузях економіки, промисловості, фінансів, інвестиційно-інноваційної політики, роздержавлення і приватизації майна державних підприємств, вирішення правових питань, сферах тарифної та цінової політики, ринку праці, виплати заробітної плати, пенсійного забезпечення, перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

Спрямовує, координує та контролює діяльність:

3) Управління економіки районної державної адміністрації (з питань економічного аналізу та прогнозування, транспорту).

4) Фінансового управління районної державної адміністрації.

5) Державного адміністратора районної державної адміністрації.

Координує та контролює (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації) діяльність, сприяє у виконанні покладених завдань:

6) Державної податкової інспекції у Черкаському районі Головного управління Міндоходів у Черкаській області.

7) Управління Державного казначейства у Черкаському районі.

8) Черкаської об’єднаної державної фінансової інспекції Держфінінспекції в Черкаській області.

9) Управління Пенсійного фонду України в Черкаському районі (з питань наповнення бюджету).

10) Районного відділу Управління МВС України в Черкаській області.

11) Черкаського об’єднаного міського військового комісаріату.

12) Черкаського районного центру зайнятості.

13) Філією Черкаського райавтодору дочірнього підприємства ВАТ Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

14) Цехом технічної експлуатації засобів зв’язку Черкаського району.

15) Публічним акціонерним товариством «Черкасиобленерго» Черкаського району електричних мереж.

16) Управлінням технічного нагляду охорони праці та пожежної безпеки Державної інспекції сільського господарства у Черкаській області.

Взаємодіє та здійснює контроль (в межах повноважень) за діяльністю:

17) Промислових підприємств, суб’єктів бізнесу

18) Районних страхових компаній

19) Встановленням носіїв зовнішньої реклами на території району

Взаємодіє з Байбузівською, Будищенською, Геронимівською, Кумейківською, Мошнівською, Софіївською, Тубільцівською Яснозірською, радами, їх виконавчими комітетами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

Очолює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені головою районної державної адміністрації для сприяння здійснення повноважень районної державної адміністрації. Взаємодіє з депутатами районної та обласної рад, народними депутатами України.

ІV. Заступник голови районної державної адміністрації

1) Заступник голови районної державної адміністрації у разі відсутності голови районної державної адміністрації та першого заступника голови районної державної адміністрації, виконує функції і повноваження голови районної державної адміністрації за дорученням голови районної державної адміністрації.

Заступник голови районної державної адміністрації, в межах повноважень, визначених законодавством:

2) Організовує та контролює роботу щодо здійснення повноважень районної державної адміністрації в галузях агропромислового комплексу і соціального розвитку села, земельних відносин, захисту та відтворення земель, розвитку ринків сільськогосподарської продукції, харчової та рибної промисловості, забезпечення державних продовольчих ресурсів, задоволення потреб населення району продукцією рослинництва і тваринництва, матеріально-технічного та сервісного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств, впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій, споживчої кооперації, лісового, водного господарства.

3) Спрямовує діяльність підприємств і організацій агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків сільськогосподарських товаровиробників з переробними підприємствами та організаціями.

4) Забезпечує взаємодію з районною радою та виконкомами сільських, селищної рад у здійсненні аграрної реформи.

Спрямовує, координує та контролює діяльність:

5) Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

6) Відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації.

7) Управління економіки районної державної адміністрації (з питань житлово-комунального господарства та енергозбереження).

Координує та контролює (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації) діяльність, сприяє у виконанні покладених завдань:

8) Управління Держземагенства у Черкаському районі Черкаської області.

9)  Черкаською районною державною насіннєвою інспекцією.

10) Управлінням ветеринарної медицини в Черкаському районі.

11) Державним підприємством «Черкаське лісове господарство» та спеціалізованим комунальним підприємством “Райліс”.

12) Черкаською районною державною лікарнею ветеринарної медицини.

13)Державною інспекцією захисту рослин Черкаського району.

14) Державним закладом «Черкаська районна санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ України.

15) Черкаським районним споживчим товариством.

16) Комунальним підприємством теплових мереж Черкаського району.

Взаємодіє та здійснює контроль за діяльністю:

Державних і створених за участю держави районних об’єднань,
суб’єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу та переробної
промисловості, лісового господарства, районної ради колективних сільськогосподарських підприємств.

Взаємодіє з Білозірською, Вергунівською, Дубіївською, Думанецькою, Степанківською, Хацьківською, Чорнявською сільськими та Ірдинською селищною радами їх виконавчими комітетами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

Очолює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені головою районної державної адміністрації для сприяння здійснення повноважень районної державної адміністрації. Взаємодіє з депутатами районної та обласної рад, народними депутатами України.

1) Заступник голови районної державної адміністрації в межах повноважень, визначених законодавством організовує та контролює роботу щодо здійснення повноважень районної державної адміністрації у галузях освіти, охорони здоров’я, соціального, пенсійного забезпечення, матеріальної та гуманітарної допомоги, захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, культури і туризму, фізичної культури і спорту, молодіжної та гендерної політики, книговидавництва, материнства і дитинства.

Спрямовує, координує та контролює діяльність:

2) Відділу регіональної та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації.

3) Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

4) Відділу у справах, сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

5) Відділу освіти районної державної адміністрації.

6) Відділу культури і туризму районної державної адміністрації.

7) Служби у справах дітей районної державної адміністрації.

8) Районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

9) Управління Пенсійного фонду України в Черкаському районі (з питань своєчасних виплат пенсій та допомог).

Координує та контролює (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації) діяльність, сприяє у виконанні покладених завдань:

9) Черкаської Центральної районної лікарні.

10) Черкаської районної лікарні с. Мошни.

11) Центральної районної аптеки.

12) Редакції газети «Сільські обрії» та районного радіомовлення.

13) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у відділенні Черкаського району.

14) Черкаської міжрайонної виконавчої дирекції Черкаського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Сприяє виконанню статутних завдань та взаємодіє з:

15) Районною організацією Товариства Червоного Хреста.

16) Черкаською районною організацією Організації ветеранів району.

17) Районним комітетом багатодітних сімей.

18) Районними громадськими організаціями, політичними партіями та творчими спілками.

19) Дитячими та юнацькими організаціями.

20) Закладами освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, туризму, дітей та молоді.

Взаємодіє з Леськівською, Сагунівською, Свидівоцькою, Худяківською, Хутірською, Червонослобідською, Руськополянською сільськими радами та їх виконавчими комітетами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади. Взаємодіє з депутатами районної та обласної рад, народними депутатами України.

Очолює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені головою районної державної адміністраціії для сприяння здійснення повноважень районної державної адміністрації.

V. Керівник апарату районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації в межах повноважень, визначених законодавством:

1) Очолює апарат районної державної адміністрації та організовує його роботу, несе відповідальність за його діяльність перед головою районної державної адміністрації.

2) Забезпечує виконання покладених на апарат завдань щодо правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення районної державної адміністрації, зокрема:

3) Забезпечує підготовку інформаційних, аналітичних та інших матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації.

4) Організовує доведення до виконавців та оприлюднення розпоряджень районної державної адміністрації.

5) Забезпечує проведення систематичних перевірок виконання актів законодавства та розпоряджень районної державної адміністрації.

6) Забезпечує ведення діловодства, обліку та звітності, архівне збереження документів.

7) Організовує надання методичної, правової допомоги виконкомам сільських, селищної рад з питань реалізації делегованих повноважень.

8) Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо структури і штатної чисельності апарату, організовує підготовку проектів відповідних документів.

9) Вносить на розгляд голови районної державної адміністрації проект регламенту районної державної адміністрації та розподілу обов’язків між першим заступником та заступниками голови районної державної адміністрації, іншими посадовими особами районної державної адміністрації.

10) Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів розпоряджень районної державної адміністрації.

11) Вносить голові районної державної адміністрації подання для призначення на посади, звільнення з посад начальників, їх заступників, спеціалістів апарату, а також, за погодженням із першим заступником та заступниками голови районної державної адміністрації, начальників та їх заступників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

12) Забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в районної державної адміністрації, формування кадрового резерву та надання допомоги з цих питань виконкомам сільських, селищної рад.

13) Забезпечує роботу щодо організації прийому громадян, обліку та розгляду їх звернень.

14) Здійснює взаємодію роботи районної державної адміністрації з районною радою та виконкомами сільських, селищної рад в межах повноважень.

15) Здійснює організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності апарату районної державної адміністрації.

16) За дорученням голови районної державної адміністрації укладає договори щодо матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

17) Укладає трудові договори з працівниками апарату, які не є державними службовцями.

18) Виконує інші повноваження, що покладені на апарат та ті , що надаються головою районної державної адміністрації.

Спрямовує, координує та контролює діяльність:

19) Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

20) Загального відділу апарату районної державної адміністрації.

21) Юридичного відділу апарату районної державної адміністрації.

22) Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

23) Відділу регіональної та інформації політики апарату районної державної адміністрації.

24) Відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації.

25) Сектору контролю апарату районної державної адміністрації.

26) Архівного відділу районної державної адміністрації.

Взаємодіє з сільськими, селищною радами та їх виконавчими комітетами, сприяє у здійсненні ними наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

Очолює за дорученням голови районної державної адміністрації та у межах повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені головою районної державної адміністрації для сприяння здійснення повноважень районної державної адміністрації.

Comments are closed.